2017-01-20

Ska vi våga hoppas på förenklingar som slår igenom i praktiken?

Länsstyrelsen i Skåne vill testa en modifierad förprövningsvariant där man genom ett tidigt samråd effektiviserar och rationaliserar processen. Försöket inleds med ärenden rörande fjäderfä. Tanken är god.

Att länsstyrelsen i Skåne i artikeln på sidan 37 ger uttryck för en vilja att snabba på och förenkla förprövningen är positivt. Även på till exempel Gotland uppges det att liknande försök pågår.

Hur innovativt och banbrytande förslaget om ”ett extra och tidigt möte” kan bli, i praktiken, återstår att se. Men rimligen bör en tidig dialog (tidigt samråd) med myndigheten, innan man lämnar in alla ansökningspapper, vara av godo.

På Svensk Fågels branschmöte i november berättade Göran Olai och Solveig Ahlbin Berg från länsstyrelsen i Hallands län om det regelverk som gäller vid förprövningar och MKB-ansökningar och hur man jobbar på deras myndighet (se artiklar). Jag tyckte mig skönja en vilja till god service även från deras sida, med en förståelse för att det är viktigt att underlätta för företagarna, så långt möjligt.

Kvar står dock på ”risksidan”, att varje länsstyrelse och kommun är en egen myndighet samt att inte bara Jordbruksverket utan även andra centrala myndigheter inte sällan också ska säga sitt. Denna ”(o-)organisation” medför komplicerade beslutsgångar (risk för stuprör utan helhetssyn) och olika lagtillämpning i olika delar av Sverige. Detta har hittills visat sig vara problematiskt, milt uttryckt. Kan vi hoppas på en förändring härvidlag?

Så sammantaget är frågan: Kan den svenska fjäderfänäringen med alla dess företagare inom alla produktionsled, inkluderande byggare och leverantörer, nu hoppas på en enklare, effektivare och mer rationell handläggning, så att byggnationer inte onödigtvis försenas och fördyras?

Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2017.

Läs mer i ämnet:

Maximalt 180 dagar till förprövning i bland annat Hallands län

Försök i Skåne med effektivare förprövning för fjäderfän

Tydlig genomgång av förprövningen

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.