2017-01-20

Gäller bland annat i Hallands län:
Maximalt 180 dagar till miljötillstånd

Att byråkratin och tidsåtgången vid en ansökan om byggnation för djurhållning är stor är väl känt för läsare av denna tidning. Liksom att handläggningstiderna varierar över landet. I bland annat Hallands län har man dock satt en gräns vid maximalt 180 dagar från myndigheternas sida, efter inlämnad komplett ansökan.

Detta och många andra detaljer kring en MKB med dess tillståndsprocess framgick av ett anförande av Solveig Ahlbin Berg vid Svensk Fågels branschmöte.

Solveig Ahlbin Berg, miljöhandläggare på länsstyrelsen i Hallands län, gick igenom den tillståndsprocess som gäller när miljöbalken kommer in i bilden. Fjäderfähållning med höns och kycklinguppfödning av viss storlek betraktas nämligen som ”miljöfarlig verksamhet” och regleras i miljöbalken. Miljöprövningsförordningen säger där att tillståndsplikt gäller för anläggning som har mer än 40 000 platser för fjäderfän.

Men inte nog med detta: En tillståndspliktig fjäderfäanläggning klassas även som ”Industriutsläppsverksamhet” (IED-verksamheter) och då kommer ett annat regelverk också in i bilden, nämligen industriutsläppsförordningen, vilket kräver ytterligare dokumentation från företagarens sida. Bland annat innebärande att fjäderfäverksamheter av denna storlek även ska följa de så kallade BAT-slutsatserna som finns för fjäderfä. BAT står för Best Available Technique, alltså bästa tillgängliga teknik.

Komplicerat? Solveig Ahlbin Berg uppmanade i alla fall de närvarande kycklinguppfödarna att kontakta länsstyrelsen för att ställa frågor kring allt som verkar osäkert.

Tre steg i tillståndsprocessen
Solveig Ahlbin Berg beskrev tillståndsprocessen enligt miljöbalken i tre steg. Det första steget gäller att den sökande ska ordna med samråd och samrådet ska ske med de som är ”särskilt berörda”. De särskilt berörda anges som dels länsstyrelsen och kommunens miljönämnd, dels grannar, allmänheten och olika organisationer samt övriga statliga myndigheter.

Minst tre veckor innan samrådsmötet ska ett samrådsunderlag tas fram av den sökande och där ska beskrivas sådant som var anläggningen är tänkt att placeras (lokaliseringen), storleken (omfattningen), hur den ser ut (utformningen) och den miljöpåverkan som kan följa av den planerade verksamheten. Samrådsunderlaget ska även ge information om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB:s) innehåll och utformning.

Steg två i processen är att miljökonsekvensbeskrivningen sammanställs. De läsare av Fjäderfä som har ansökt om MKB-prövning för företagets verksamhet, känner till att listan på punkter som ska ingå i beskrivningen är mycket lång och jag räknade till närmare tjugo punkter på den bild som Solveig Ahlbin Berg visade vid mötet i Jönköping.

Men att punkterna är många betyder inte att svaren behöver vara långa, påpekade Solveig Ahlbin Berg.
– Textlängden är inte det avgörande utan det är att vi får en tydlig beskrivning av den kommande verksamheten. En relativt ny punkt i miljökonsekvensbeskrivningen är punkten om statusrapport. Här ska en beskrivning av utsläpp av ämnen på marker och vatten med mera runt anläggningen presenteras. Det är dock inte säkert att man behöver bifoga vattenprover utan kontrollera detta med dina myndigheter, sa Solveig Ahlbin Berg. När det gäller punkten ”lokalisering” så sa hon att den sökande ska ange alternativa lösningar av hur byggnaderna kan placeras. Att det finns ett krav på att ange alternativa byggnadsplatser motiveras av att fjäderfäanläggningar anses ha en ”automatisk betydande miljöpåverkan”.

Viktigt med komplett ansökan
Ansökan och MKB skickas in till länsstyrelsen som i sin tur direkt skickar detta vidare till kommunen som kontrollerar att ansökan är komplett och då är man inne i steg tre i tillståndsprocessen då prövning och beslut ska tas. Kommunerna avgör således om ansökan behöver kompletteras vilket kan krävas genom ett så kallat ”kompletteringsföreläggande”. Vanliga kompletteringar, som då inte har funnits med i den ursprungliga ansökan och därmed försenar ansökans behandling, gäller ofta detaljer kring lagringskapacitet för gödsel och spolvatten, miljökvalitetsnormer för vatten (det som gäller är att en utökning av verksamheten inte får riskera att försämra vattenförekomsten), byggteknik kring ammoniakavgången, anläggningens lokalisering samt stoftutsläpp och hantering av aska från förbränningsanläggning.

Vanligen svar på högst 180 dagar
När ansökan är komplett kungörs den och remitteras till tillsynsmyndighet (kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd) och statliga verk. Beskeden från dessa går vidare till sökande som då kan bemöta detta. När allt är klart och utrett skrivs tillståndet ut och det är miljöprövningsdelegationen som fattar besluten och den har vanligen möte varannan vecka, berättade Solveig Ahlbin Berg.

Känt är att hela denna byråkratiska gång brukar dra ut på tiden. Vilken tidshorisont ska då myndigheten formellt svara på?
– Från det att ansökan är komplett till dess myndigheten fattar beslut får det i vårt län gå högst 180 dagar, sa Solveig Ahlbin Berg, miljöhandläggare på länsstyrelsen i Hallands län.

Gränsen 180 dagar för tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken (miljötillstånd) tillämpas på många länsstyrelser landet runt men det finns inget lagligt krav på att handläggningstiden ska begränsas till just sex månader (180 dagar). Således kan variation över landet förekomma.

Ett eventuellt överklagande av statens beslut sker till mark- och miljödomstolen. Om man vill överklaga det beslut som denna instans fattar, så sker det till mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2017.

Läs mer i ämnet:

Ska vi våga hoppas på förenklingar som slår igenom i praktiken?

Försök i Skåne med effektivare förprövning för fjäderfän

Tydlig genomgång av förprövningen

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.