2008-02-12

Infektiös laryngotrakeit (ILT)

Strax före nyåret 2007 fann man luftrörsförändringar typiska för virussjukdomen ILT i en värphönsbesättning. Trots exemplariskt agerande från hönsägaren spred sig smittan vidare inom besättningen.
Veterinär Björn Engström redogör i denna artikel för sjukdomen ILT, det aktuella utbrottet och vidtagna åtgärder.
Fler artiklar ligger sedan tidigare på denna tidnings hemsida www.fjaderfa.se och mer information finns på SVA, www.sva.se.

Bakgrund
Infektiös laryngotrakeit (ILT) är en smittsam virus-sjukdom hos hönsfåglar, som medför en allvarlig inflammation i luftvägarna som kan leda till döden. Symtomen är oftast andningssvårigheter och hosta där djuren dör efter flera dagar, men det kan också förekomma akuta fall med hastiga dödsfall utan föregående symtom. Man får ibland även minskad äggproduktion. Symtomen är mycket varierande vid olika utbrott och det kan förekomma flera olika symtom på ILT i samma flock. Virus sprids via direkta kontakter med smittade höns och via sekret från luftvägarna som sprids vidare med utrustning, personer osv. Virus kan också spridas i luften men troligen endast korta sträckor. En del höns blir tysta smittbärare och kan senare vid stress bli aktiva smittspridare.

ILT vanligt i många länder
ILT förekommer i värphönsbesättningar i många europeiska länder och är vanlig i områden med många besättningar. Sjukdomen förebyggs i dessa länder genom vaccination. Enligt vaccintillverkarna skall vaccinet ges genom att det droppas i ögat på varje individ vid två tillfällen under uppfödningen. I praktiken ges det dock i många länder i dricksvattnet eftersom det är enklare men det ger ett betydligt sämre skydd mot infektionen eftersom många fåglar i flocken inte blir ordentligt vaccinerade med denna metod.
I Norden har vi de senaste 10 åren sett utbrott av ILT i hobbyflockar; inte i kommersiella besättningar. Sjukdomen sprids mellan hobbyhöns via kontakter på utställningar och med handel av höns. I Sverige har vi börjat vaccinera hobbyhöns på frivillig bas.

Utbrott i svensk besättning
Söndagen 9 december upptäckte man på Aniagra att ovanligt många höns hastigt hade dött i några burar mitt i ett hus. Man hade inte sett några luftvägssymtom och äggproduktionen var fortsatt hög. Dödligheten fortsatte på måndagen och SVA kontaktades. Döda djur skickades upp för obduktion varvid det sågs kraftiga förändringar i luftstrupen hos alla insända höns. SVA misstänkte ILT men aviär influensa (AI) och newcastlesjuka (ND) kunde inte uteslutas.

Den 13 december 2007 var diagnosen klar. Det var typiska förändringar i luftstrupen som bara ses vid ILT. Övriga tester visade att det inte var AI eller ND. Prov skickades också till Tyskland där man fastställde diagnosen ILT med en annan metod.
Aniagra hade handlat exemplariskt och snabbt kontaktat SVA och sänt in djur för obduktion. Man var också föredömligt öppen och berättade tidigt för fjäderfänäringen att man smittats. Efter några dagar spreds smittan till andra delar av huset. Erfarenheten från andra länder visar att om smittan etableras i en besättning kan sjukdomen bara kontrolleras med vaccination. Det gäller därför att ta bort smittan så fort som möjligt så inte andra hus smittas. Aniagra beslutade den 17 december att avliva flocken för att hindra vidare spridning i anläggningen.

Hur har det gått?
Efter julhelgen spreds ILT vidare till ett nytt hus och sedan från hus till hus och 21 januari nådde smittan det sista av anläggningens 10 hus. När jag besökte Aniagra den 22 januari var dödlighen hög i detta hus och flera höns hade då andningssvårigheter typiska för ILT. Hela anläggningen blev smittad trots att man gjort allt för att hindra smittspridningen. Det är kort avstånd mellan husen så smittan har troligen spritts vidare mellan husen med ventilationsluften. Dödligheten har varit hög (4-20%) under några veckor och sedan har den minskat till mer normal nivå. Äggproduktionen har varit närmast normal. En flock som inte smittats 6/1 beslöt man vaccinera. När man började vaccinera 8/1 började det dö höns i ILT även i det huset, men tack vare vaccinationen så stoppades smittan och dödligheten upphörde fortare än i de andra husen.

Smittbekämpning
Statens Jordbruksverk ansvarar endast för bekämpning av epizootisjukdomar och i dessa ingår inte ILT. Det är djurägaren och även till viss del näringen som helhet som måste bestämma vilka åtgärder som skall vidtas för att stoppa smittan.

Hindra smittspridning inom och från Aniagra
Alternativ ett: tömma hela anläggningen
Det hade varit bäst om man avlivat alla höns och sanerat hela anläggningen och startat om på nytt med nya unghöns. Då hade man på en gång stoppat spridningen av ILT-virus på Aniagra. Nu finns det ingen ekonomisk möjlighet att tömma Aniagra eftersom staten inte lämnar något ekonomiskt stöd och näringen inte har några fonderade pengar för detta ändamål.

Alternativ två: vaccinera och göra allt för att hindra smittspridning
Detta är den väg som man nu kommer att gå. # Alla unghöns som sätts in på Aniagra kommer att vaccineras med ögondroppsmetoden omedelbart efter att de är insatta # ett mycket tidkrävande arbete. Man undviker att vaccinera i uppfödningsanläggningen eftersom den levererar ut höns till andra stäl-len. Vaccinationen förebygger sjukdomsutbrott och minskar risken för spridning av det vilda virus, som kommer att finnas kvar åtminstone så länge de nu smittade hönsen finns kvar på anläggningen. Vi vet inte hur länge man måste fortsätta vaccinera insatta höns på Aniagra.

# De transportlådor som levererar unghönsen till Aniagra och transportbilen görs ren och desinfekteras innan den får användas till andra leveranser.

# Foder levereras på fredag eftermiddag till alla hus. Sedan rengörs foderbilen och står tom under helgen för att eventuella ILT-virus skall dö innan den används igen för transport av foder till andra flockar.

# Gödsel samlas i tät silo och sprids på fält och myllas ner direkt efteråt. Transporten är sluten så det inte blir något spill på vägen och transportvagnen går aldrig ut på fälten.

# Inga höns sänds till slakt för att undvika smittspridning vid transporten. Hönsen avlivas på plats.

# Alla ägg tvättas och UV desinficeras innan de förpackas i nytt konsumentemballage och körs ut till butiker. Dessa transporter kommer inte i kontakt med andra hönserier

# Personalen måste vara extra noggrann med hygienen när de går mellan husen för att i fortsättningen minska risken för smittkontakter mellan flockarna.

# Kvalster kan vara smittspridare av virus varför det är viktigt att bekämpa kvalster även av detta skäl.

Vet Björn Engström
Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor,
SVA Uppsala

Källa: Fjäderfä 2-2008


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.