2010-09-14

Vilken vattenkvalitet har du på ditt stallvatten, och framför allt: vet du att det vatten som fjäderfäna dricker är förstklassigt och uppfyller samma kvalitetskrav som ställs på dricksvatten till människor?


Artikel nr 1, om vatten i tidningen Fjäderfä (nr 7-2010)

Vatten är livsviktigt!

Det är oerhört viktigt att kunna förse höns och andra fjäderfä med tillräcklig mängd vatten av hög kvalitet. Förutom en brunn som ger tillräckligt mycket vatten måste hela lednings-systemet och utrustningen som djuren dricker från vara av god standard.

Vattenförbrukningen ska kontrolleras regelbundet. A och O för att få en lyckad äggproduktion är att ha en fungerande vattenmätare. Genom att regelbundet avläsa vattenåtgången kan man dra slutsatser angående störningar i stallet. Vattenförbrukningen kan till exempel skvallra om sjuka djur som antingen dricker mer eller mindre vatten än normalt. Felsökningen som följer kanske avskriver sjukdom men leder fram till misstanke om att fodrets kvalitet förändras (t ex saltinnehållet) eller att det finns en vattenläcka, frusna rör eller tom brunn. Vattenförbrukningen bör också journalföras.

Vattenåtgång
Värphöns dricker 1,5-3,5 dl vatten varje dag beroende på lufttemperatur och hur mycket vatten de får i sig genom fodret, medan kycklingar dricker mindre beroende på ålder och den miljö de befinner sig i. Djurens vattenkonsumtion påverkas av temperaturen på vattnet, vid låg temperatur minskar vattenintaget. Värphöns är känsliga för uppehåll i vattentillförseln. Några timmars vattenbrist kan påverka produktionen och ett längre uppehåll kan leda till att djuren börjar rugga. Underskrids värphönsens vattenbehov med 20 procent uppstår mycket allvarliga störningar och dödsfall.

Vattenkvalitet
Om du har egen brunn är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten. En brunn måste vara rätt placerad i förhållande till föroreningskällor och ytvatten får inte komma ner i dricksvattnet.

Det är viktigt att vatten till fjäderfä håller hög kvalitet, det ska vara av samma kvalitet som dricksvatten till människor. Lämna vatten för bakteriologisk analys minst en gång varje år. Den kemiska analysen av vattnet bör också göras regelbundet om än inte varje år.

En försämrad dricksvattenkvalitet på grund av bakterietillväxt leder nästan alltid till produktions-störningar och ökad dödlighet. Eftersom bakterier lätt förökas i rörsystem med nipplar, bör dessa regelbundet spolas.

Vid pH-mätningen av vattnet är det viktigt att mäta just där hönsen dricker det. För fjäderfä är det lämpligast med ett pH-värde i närheten av 8. Vatten med lågt pH-värde kan lösa ut koppar från ledningsrör och öka kopparhalten i vattnet, vilket medför en hälsorisk. Ph under 6 ger sämre skalkvalitet på äggen. Ett ännu lägre pH (5 och därunder) i vattnet kan lösa ut aluminium ur marken och därigenom ge förhöjda halter i vattnet som försämrar äggskalstyrkan hos värphöns och det misstänks även kunna ge diarré hos kycklingar. Smakstörningar av till exempel starkt klorerat vatten medför att djuren dricker mindre vilket naturligtvis kan leda till produktionsstörningar. Hög kloridhalt kan ge lös avföring med smutsägg som följd.

Genomspola systemet
Ett automatiskt vattensystem måste genomspolas regelbundet, varje vecka eller minst en gång per månad. Det är nödvändigt att i samband med rengöring av stallet och dess utrustning se över, rengöra och desinficera vattenutrustningen. Desinfektion ska alltid följas av noggrann sköljning.

Åsa Odelros

Läs mer om vatten  och desinfektion  Fjäderfä nr 8-2010. Länk till denna artikel finns här:
Inställning och rengöring