2013-05-13

Olaglig försäljning av importägg

Tidningen Fjäderfä har stött på två flagranta fall av vilseledande äggförsäljning. Det gäller lettiska burägg som säljs som ekologiska ägg i torghandeln. Äggen säljs i KRAV-märkta svenska äggkartonger. Vi har även påträffat finska burägg som säljs som ägg från frigående höns både på torget och i butik.
Fjäderfä har, utan framgång fram till pressläggning, sökt myndigheterna med frågor om hur detta utreds.Denna artikel publiceras inklusive bilder i Fjäderfä nr 5-2013.


Kanske är den synbart ökade tillgången på importerade skalägg på den svenska Stockholmsmarknaden ett tecken på att fler länder än Sverige har gått från bra balans (vissa länder till och med från underskott under omställningsfasen 2012) till att vara till mer än bredden fyllda med ägg. Att sälja billigt i Sverige är då en inte oväntad åtgärd från länder som Finland och Lettland.
Fjäderfä har stött på både de finska och lettiska äggen i Stockholm under april-maj, såväl i butiker som inom torghandeln. De finska äggen finns även i till exempel Uppsala.

Vilseledande förpackningar
Fjäderfä har enbart funnit importägg stämplade med kod 3, således burägg. Däremot har man på torghandelns ”vilda västern”-miljö sålt dessa ägg till konsumenter som dels ägg från frigående höns, dels ekologiska ägg. Detta har skett genom att äggen ”packats om” från leverantörens (packeriets) flak till äggaskar i sexpack. Att packa burägg i äggaskar som är märkta ”ägg från frigående höns” och ”KRAV, ekologiska ägg” är inför konsumenten enormt vilseledande, se bilder på nästa sida.

Fjäderfä har informerat myndigheterna om den vilseledande och troligen olagliga äggförsäljningen och ställt frågor om hur tillsynen nu fungerar.  Det gäller även försäljningen av burägg som ägg från frigående höns i butik, vilket vi berättar mer om längre fram i artikeln. (Vi hann inte få något svar från livsmedelsverket på våra frågor före pressläggning av denna tidning.)

Rea på ägg
För konsumenten är det givetvis attraktivt att kunna köpa ett tiopack mediumägg för tio kronor, vilket var fallet för de lettiska äggen i en av Stockholmsbutikerna som Fjäderfä besökte. Liksom ett flak ägg för 24,50 kronor per kilot i Uppsala. Personalen i en av butikerna, med de lettiska äggen, sa också att äggen sålde mycket bra. Den lilla kvartersbutiken hade sålt sju pallar på fem dagar av just dessa ägg och ändå fanns billiga finska ägg som tuff konkurrent i lågprissegmentet. Därutöver saluförde handlaren även svenska ägg till mer rimliga priser från Stjärnäggs sortiment.

Rätt märkta från leverantören
De importägg som Fjäderfä har påträffat i butikerna har varit oklanderligt märkta och butiksinnehavaren kunde också, när det gäller de lettiska äggen, visa upp det handelsdokument med veterinärintyg som krävs enligt salmonellagarantierna (se nästa sida). Ingen skugga ska i detta avseende således falla på exportörerna (Baltic Ovo i Lettland) respektive AB Närpes Äggpackeri i Finland), eller importören av de lettiska äggen (Tolga Food AB i Järfälla strax väster om Stockholm). Dessa aktörer har förmodligen inte heller någonting med torghandelns olagliga ”ompackning” att göra (se bilder i Fjäderfä nummer 5-2013).

Den butikskedja som denna vår (2013) har valt att sälja importerade skalägg från östra sidan av Östersjön är ”Den svenska matrebellen” som är en sammanslutning med ett sjuttiotal butiker. Flera av butikerna finns bland annat i invandrartäta områden i Stockholm men även i starka köpcentra som besöks av de flesta konsumentkategorier.

Bedräglig skyltning

I Uppsalabutiken skyltades om att äggen var finska på ett tydligt sätt, se bild föregående sida.
Men att sälja dessa burägg som ägg från frigående höns är att lura konsumenten och det är givetvis inte tillåtet. I detta fall ett bedrägligt beteende från handlarens sida.

Märklig situation

Ett konstaterande just nu, är att allt medan vissa svenska butiker säger nej till rätt märkta svenska ägg från inredda burar, så säljer andra butiker importerade burägg som ägg från frigående ägg. Detta är givetvis en fullständigt orimlig och oacceptabel  situation både för svenska konsumenter och äggproducenter. Fjäderfä kommer, som nämnts, att följa upp vilka åtgärder som myndigheterna vidtar för att skapa trygghet i att importäggen säljs enligt gällande lagstiftning och märkningsregler.

Tydlig märkning viktigt

Märkningen ska självfallet vara riktig och med lagar och regler överensstämmande. Från konsumenthåll finns också önskemål om tydlig märkning, något som bland annat har uttryckts från konsumentorganisationer. Det ska vara enkelt att se ursprunget och härvidlag kan noteras att skyltningen av det finska ursprunget i Uppsalabutiken överträffar den märkning och skyltning som finns för svenska ägg, och i än högre grad när det gäller handelns egna varumärken, inte minst Ica-äggen som fullständigt dominerar äggdisken i vissa butiker. I ljuset av detta, träder behovet av en enhetlig svenskmärkning tydligt fram.

”Oj, det visste jag inte”

Fjäderfäs återkommande ”studier” av konsumenters agerande i äggdisken tyder på att många väljer ägg utan någon större eftertanke. Man tar det som ligger närmast till hands och om man väljer, så är det främst storleken på förpackningen som avgör. Kanske tar man för givet att äggen är svenska. Att flera konsumenter sa ”oj, det visste jag inte”, när Fjäderfäs utsände påpekade att ursprunget på äggen som låg i varukorgen inte var Sverige, tyder på detta. Flera frågade då undertecknad vilka ägg som var svenska och valde då de äggen. En användning av Svenska Äggs ”Svenska Ägg”-logga på varje äggask med svenska ägg (efter godkännande av Svenska Ägg), skulle kunna göra valet enklare för dessa konsumenter.

Vad är det då för skillnad på äggen? 

”Ägg som ägg”, kan man tycka. Men som någon konsument sa, ”att äggen ska åka över Östersjön känns fel”, är en tanke. Men finns det några skillnader i djurhållning och livsmedelssäkerhet mellan ägg från olika länder? Svaret är ja.

Såväl Lettland som Finland följer i huvudsak den grundläggande EU-lagstiftningen utan nationella tilläggskrav i den omfattning som svenska djurhållare har att hålla sig till. För den svenska äggproducenten handlar de inom djurskyddet till exempel om ett absolut och fungerande näbbrimningsförbud, maximering av bullernivån i stallar, kravet på dagsljus, och vad gäller hönsburar begränsning i storlek och antal höns per bur samt antal våningsplan. Därtill kommer också en skillnad när det gäller kravet på ströbad eftersom det i direktivet krävs bara en "scratching area". Dessutom innehåller den svenska djurskyddslagen även till exempel en gräns på maximalt 10 ppm ammoniak i hönsstallar.

Sverige går längre än de flesta länder även när det gäller salmonella och livsmedelssäkerheten. I Sverige avbryts produktionen av ägg omgående och höns-omgången slaktas ut, när salmonellasmitta påträffas i besättningen. Detta oavsett vilken salmonella som har påträffats. Det krävs inte enligt EU-lagstiftningen.

I den senaste informationen från EU om salmonellaförekomsten i olika länder uppges salmonellanivån i Lettland ligger på 2,4 procent av besättningarna, varav 1,6 procent utgörs av de allvarligaste (så kallade invasiva) salmonellorna Thypimurium och Enteritidis.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 5-2013 (inkl bilder på felpackade ägg etc).

Fotnot
Kravet på märkning av ägg infördes den 1 januari 2004, enligt rådsförordning (EEG) 1907/90, handelsnormer för ägg och EU-kommissionens direktiv 2002/4/EG och de gäller alltjämt.

Läs mer:
Det svenska ägget unikt men tilläggsreglerna kostar pengar
Projekt: Kontroll av salmonellagarantierna

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.